กรมป่าไม้ รับสมัคร พนักงานราชการ เจ้าพนักงานพัสดุ

กรมป่าไม้
รับสมัคร พนักงานราชการ เจ้าพนักงานพัสดุ

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
– ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ปวส. 3 อัตรา
อัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 13800 บาท

ดูรายละเอียดการรับสมัคร ที่
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636452279880151526.pdf

รับสมัครวันที่ 13-22 พฤศจิกายน 2560

เว็บไซต์ http://www.forest.go.th/
กรมป่าไม้ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัคร พนักงานราชการ   เจ้าพนักงานพัสดุ ปวส. 1 อัตรา

กรมทรัพยากรน้ำ
รับสมัคร พนักงานราชการ   เจ้าพนักงานพัสดุ ปวส. 1 อัตรา

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
– ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ปวส. 1 อัตรา
อัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 13,800 บาท

ดูรายละเอียดการรับสมัคร ที่
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636452403484316625.pdf

รับสมัคร วันที่ 10-16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เว็บไซต์ http://www.dwr.go.th
กรมทรัพยากรน้ำ  180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัคร พนักงานราชการ พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัคร พนักงานราชการ พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
– ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี  ปริญญาตรี  1 อัตรา

อัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 18,000 บาท

ดูรายละเอียดการรับสมัคร ที่

http://job.ocsc.go.th/images/Job/636451279251494014.pdf

รับสมัครถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เว็บไซต์ http://www.kwicec.ac.th
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัคร พนักงานราชการ พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัคร พนักงานราชการ พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
– ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง  ปริญญาตรี  2 อัตรา

อัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 18,000 บาท

ดูรายละเอียดการรับสมัคร ที่

http://job.ocsc.go.th/images/Job/636451287694540844.pdf

รับสมัครถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เว็บไซต์ http://www.thaimuang.ac.th
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัคร พนักงานราชการ พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัคร พนักงานราชการ พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
– ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ปริญญาตรี  1 อัตรา
อัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 18,000 บาท

ดูรายละเอียดการรับสมัคร ที่  http://job.ocsc.go.th/images/Job/636450480676107391.pdf

รับสมัครถึง วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เว็บไซต์
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัคร พนักงานราชการ พนักงานบริการทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัคร พนักงานราชการ พนักงานบริการทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
– ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ปริญญาตรี 1 อัตรา
อัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 18,000 บาท

ดูรายละเอียดการรับสมัคร ที่ http://job.ocsc.go.th/images/Job/636449503212146992.pdf

รับสมัครถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เว็บไซต์ http://www.ivenr2.ac.th
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

กรมการแพทย์ รับสมัคร พนักงานราชการ นักจิตวิทยา

กรมการแพทย์
รับสมัคร พนักงานราชการ นักจิตวิทยา

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
– ตำแหน่ง นักจิตวิทยา ปริญญาตรี 1 อัตรา
อัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 18000 บาท

ดูรายละเอียดการรับสมัคร ที่
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636440903319480295.pdf

รับสมัครถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เว็บไซต์ http://www.dms.moph.go.th/hrm/
กรมการแพทย์ ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัคร พนักงานราชการ พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัคร พนักงานราชการ พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
– ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ปริญญาตรี 1 อัตรา
อัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 18,000 บาท

ดูรายละเอียดการรับสมัคร ที่

http://job.ocsc.go.th/images/Job/636440181154245324.pdf

รับสมัครถึง วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เว็บไซต์
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัคร พนักงานราชการ พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัคร พนักงานราชการ พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
– ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ปริญญาตรี 1 อัตรา
อัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 18,000 บาท

ดูรายละเอียดการรับสมัคร ที่
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636440170542794686.pdf

รับสมัครถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เว็บไซต์
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัคร พนักงานราชการ พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัคร พนักงานราชการ พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
– ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ปริญญาตรี 1 อัตรา
อัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 18,000 บาท

ดูรายละเอียดการรับสมัคร ที่
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636455572633136616.pdf

รับสมัคร วันที่ 13 – 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เว็บไซต์
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300