มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์   นักวิชาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหิดล
รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์   นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
– ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  – ปริญญาตรี   1 อัตรา
อัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 19,500 บาท

ดูรายละเอียดการรับสมัคร ที่
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636451162472964904.pdf

รับสมัครถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เว็บไซต์ http://science.mahidol.ac.th/th/
มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสายสี่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัคร พนักงานราชการ พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัคร พนักงานราชการ พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
– ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี  ปริญญาตรี  1 อัตรา

อัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 18,000 บาท

ดูรายละเอียดการรับสมัคร ที่

http://job.ocsc.go.th/images/Job/636451279251494014.pdf

รับสมัครถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เว็บไซต์ http://www.kwicec.ac.th
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัคร พนักงานราชการ พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัคร พนักงานราชการ พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
– ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง  ปริญญาตรี  2 อัตรา

อัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 18,000 บาท

ดูรายละเอียดการรับสมัคร ที่

http://job.ocsc.go.th/images/Job/636451287694540844.pdf

รับสมัครถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เว็บไซต์ http://www.thaimuang.ac.th
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัคร ข้าราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
รับสมัคร ข้าราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
– ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ปริญญาตรี 2 อัตรา
อัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 15000-16500 บาท

ดูรายละเอียดการรับสมัคร ที่
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636449573734749881.pdf

รับสมัครถึง วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เว็บไซต์ http://fpo.thaijobjob.com
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

สำนักงบประมาณ รับสมัคร ข้าราชการ นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ

สำนักงบประมาณ
รับสมัคร ข้าราชการ นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
– ตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ ปริญญาตรี 4 อัตรา
อัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 15,000-16,500 บาท

– ตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ ปริญญาโท 8 อัตรา
อัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 17,500-19,250 บาท

ดูรายละเอียดการรับสมัคร ที่
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636445374535891401.pdf

รับสมัครถึง วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เว็บไซต์ http://www.bb.go.th
สำนักงบประมาณ
ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

กรมปศุสัตว์ รับสมัคร ข้าราชการ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

กรมปศุสัตว์
รับสมัคร ข้าราชการ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
– ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ปริญญาตรี 5 อัตรา
อัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 17500-19830 บาท บาท

– ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้) ปริญญาตรี 2 อัตรา
อัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 17500-19830 บาท บาท

ดูรายละเอียดการรับสมัคร ที่
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636440918168054376.pdf

รับสมัครถึง วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เว็บไซต์ http://person.dld.go.th
กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10400

กรมการแพทย์ รับสมัคร พนักงานราชการ นักจิตวิทยา

กรมการแพทย์
รับสมัคร พนักงานราชการ นักจิตวิทยา

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
– ตำแหน่ง นักจิตวิทยา ปริญญาตรี 1 อัตรา
อัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 18000 บาท

ดูรายละเอียดการรับสมัคร ที่
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636440903319480295.pdf

รับสมัครถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เว็บไซต์ http://www.dms.moph.go.th/hrm/
กรมการแพทย์ ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัคร พนักงานราชการ พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัคร พนักงานราชการ พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
– ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ปริญญาตรี 1 อัตรา
อัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 18,000 บาท

ดูรายละเอียดการรับสมัคร ที่

http://job.ocsc.go.th/images/Job/636440181154245324.pdf

รับสมัครถึง วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เว็บไซต์
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัคร พนักงานราชการ พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัคร พนักงานราชการ พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
– ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ปริญญาตรี 1 อัตรา
อัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 18,000 บาท

ดูรายละเอียดการรับสมัคร ที่
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636440170542794686.pdf

รับสมัครถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เว็บไซต์
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัคร พนักงานราชการ อาจารย์ ปริญญาตรี 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยนครพนม
รับสมัคร พนักงานราชการ อาจารย์ ปริญญาตรี 1 อัตรา

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
– ตำแหน่ง อาจารย์ ปริญญาตรี 1 อัตรา
อัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 18,000 บาท

ดูรายละเอียดการรับสมัคร ที่
http://job.ocsc.go.th/images/Job/635863004441604469.pdf

รับสมัคร วันที่ 6 – 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เว็บไซต์ http://job.npu.ac.th/job
มหาวิทยาลัยนครพนม 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000