สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า รับสมัคร ข้าราชการ นักวิชาการพาณิชย์

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
รับสมัคร ข้าราชการ นักวิชาการพาณิชย์

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
– ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ ปริญญาโท 10 อัตรา
อัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 17,500 – 19,250 บาท

ดูรายละเอียดการรับสมัคร ที่
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636450622001123615.pdf

รับสมัครวันที่ 9 – 29 พฤศจิกายน 2560

เว็บไซต์ https://tpso.thaijobjob.com, http://www.tpso.moc.go.th
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า อาคารส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เฟส 1 ชั้น 13 ห้อง 21303 เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัคร ข้าราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
รับสมัคร ข้าราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
– ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ปริญญาตรี 2 อัตรา
อัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 15000-16500 บาท

ดูรายละเอียดการรับสมัคร ที่
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636449573734749881.pdf

รับสมัครถึง วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เว็บไซต์ http://fpo.thaijobjob.com
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

สำนักงบประมาณ รับสมัคร ข้าราชการ นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ

สำนักงบประมาณ
รับสมัคร ข้าราชการ นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
– ตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ ปริญญาตรี 4 อัตรา
อัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 15,000-16,500 บาท

– ตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ ปริญญาโท 8 อัตรา
อัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 17,500-19,250 บาท

ดูรายละเอียดการรับสมัคร ที่
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636445374535891401.pdf

รับสมัครถึง วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เว็บไซต์ http://www.bb.go.th
สำนักงบประมาณ
ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัคร ข้าราชการ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รับสมัคร ข้าราชการ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
– ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ ปริญญาโท 5 อัตรา
อัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 17500 – 19250 บาท

ดูรายละเอียดการรับสมัคร ที่
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636445257703074195.pdf

รับสมัครถึง วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เว็บไซต์ http://www.onep.go.th/
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ 10400

กรมปศุสัตว์ รับสมัคร ข้าราชการ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

กรมปศุสัตว์
รับสมัคร ข้าราชการ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
– ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ปริญญาตรี 5 อัตรา
อัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 17500-19830 บาท บาท

– ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้) ปริญญาตรี 2 อัตรา
อัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 17500-19830 บาท บาท

ดูรายละเอียดการรับสมัคร ที่
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636440918168054376.pdf

รับสมัครถึง วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เว็บไซต์ http://person.dld.go.th
กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10400

สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัคร ข้าราชการ นิติกรปฏิบัติการ

สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัคร ข้าราชการ นิติกรปฏิบัติการ

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
– ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ ปริญญาตรี 36 อัตรา
อัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 15,000 บาท

ดูรายละเอียดการรับสมัคร ที่
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636453154386643515.pdf

รับสมัคร วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560
เว็บไซต์ http://www.ago.go.th