สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน 79 อัตรา

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน 79 อัตรา
ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ (จำนวนที่จะบรรจุครั้งแรก)
รหัส 11 ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ บัญชี จำนวน 30 อัตรา
รหัส 12 ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ กฎหมาย จำนวน 42 อัตรา
รหัส 13 ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ ดำเนินงาน จำนวน 4 อัตรา
รหัส 14 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
ทั้งนี้ ข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2556

การสมัครสอบ
ผู้ประสงค์สมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ที่เว็บไซต์ http://www.oag.go.th ในหัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขัน” หรือ https://oag.job.thai.com

เทศบาลตำบลแสนสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา

เทศบาลตำบลแสนสุข อำเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
– ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 15 – 24 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น.
เว้นวันหยุดราชการ ที่งานการเจ้าหน้าที่ส ำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลแสนสุข อำเภอวารินชาราบ  จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียดการรับสมัคร

http://www.saensukubon.go.th/files/dynamiccontent/file-82140-1509691470344250135.pdf