#รูปฟรี โบสถ์ไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โบสถ์คริสต์บ้านซ่งแย้ ยโสธร